«

»

Ноя
17

В школах и детских садах массово собирают конфиденциальную информацию о семьях.

В школах и детских  садах  происходит несанкционированный сбор информации про детей и родителей. Данные о месте проживания, работы, телефоны детей и родителей собираются и переправляются в неизвестном направлении. По одной версии в криминальную милицию по несовершеннолетним, по другой на министерский сайт образования, а вероятнее всего ювенальные технологи снимают данные о детях и делают их доступными всем ювенальным структурам. Чаще всего это происходит в тайне от родителей, что является прямым нарушением закона. В некоторых школах просят родителей самих (!) заполнить и принести информацию о семьях вплоть до информации про бабушек и дедушек. Куда пойдет потом эта информацию, кто будет звонить на телефоны вашим детям и по месту вашей работы — все эти технологии как по кальке повторяют зарубежный опыт. Последствия нам известны — отнятия детей, манипулирование детской психикой, развращение детей, издевательство над семьями и семейными ценностями.

Всем кто хочет защитить своих детей рекомендуем срочно написать заявления в свое учебное заведение:

Уважаемые родители , если у вас требуют согласие на сбор данных с ваших детей выясняйте кто дал это распоряжение и на каком основании? Куда пойдут эти данные и каким законом предусмотрено что информация о ваших детях должна передаваться третьим лицам?

Уважаемые родители! Рекомендуем всем, в целях безопасности ваших детей написать следующее заявление на отказ на сбор данных. Закон Украины в этом случае на нашей стороне. Чтобы нашими персональными данными не воспользовались хищники из ювенальной юстиции или охотники за органами для трансплантации, чтобы на нашей некомпетентности и нерадивости не процветало построение базы тоталитарной системы, предлагаем писать заявление, образец которого мы размещаем ниже.

Образец отказа

Директору ___________________________________
від _______________________________________(ПІБ)
_______________________________________________
прож. за адресою:
_______________________________________________
в інтересах неповнолітнього
(повнолітнього) сина (доньки)
________________________________(ПІБ)

Заява

Я, (ПІБ батька або матері)

, не даю своєї згоди на збирання, систематизацію, збереження, розповсюдження, в тому числі третім особам, знеособлення, блокування, трансграничну передачу в електронних базах даних, а також на будь-які інші дії з персональними даними моєї дитини (ПІБ).
Стаття 32 Конституції України не припускає збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
У відповідності до частини 5 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» згоду на будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки надає суб’єкт персональних даних.
Законними представниками дитини є її батьки. У відповідності до п. 3 статті 154 Сімейного кодексу України батьки мають право звернутися за захистом прав та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до Закону вони самі мають право звернутися за таким захистом.
Стаття 16 Конвенції «Про права дитини» захищає дитину від свавільного втручання у здійснення її права на особисте і сімейне життя.
Стаття 7 вказаної Конвенції забезпечує дитині з моменту народження право на ім’я.
Частини 1, 2 статті 14 Конвенції про права дитини забезпечують повагу держав-учасниць до права дитини на свободу думки, совісті та релігії, а також до прав та обов’язків батьків керувати дитиною в здійсненні її прав.
Положення статті 9 Конвенції про захист прав і основних свобод людини стверджують про те, що кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії, свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими.
У статті 29 Закону України «Про захист персональних даних» вказано, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

У статті 6 Конвенції «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру» передбачено, що персональні дані, що свідчать про расову приналежність, політичні, релігійні чи інші переконання, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя, не можуть піддаватися автоматизованій обробці.
З метою забезпечення конфіденційності інформації та на підставі статті 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2801-ХІІ від 19 листопада 1993 р. кожний має право на дотримання таємниці про стан здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагнози, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.
Таким чином, вимога учбових закладів дати згоду на обробку будь-яких персональних даних учня (студента) є антиконституційною та протирічить міжнародним угодам.
Статті 52, 53 Конституції України гарантують рівність дітей у своїх правах і право на освіту, надання державних стипендій та пільг учням і студентам незалежно від релігійних переконань.
У зв’язку з вищезазначеним в разі отримання підпису моєї дитини на згоду про збір персональних даних прошу повернути мені таку згоду і в подальшому не обмежувати право навчатися та отримувати документи про освіту без внесення конфіденційної інформації в електронні бази даних.

У разі подальших спроб змусити мене дати згоду на обробку персональних даних я не виключаю можливості використання передбаченої законом можливості захисту моїх прав, не виключаю звернення в управління освітою, повноважний орган із захисту прав суб’єктів персональних даних, прокуратуру або суд.

Дата                                                                                         Підпис

 

Вариант отказа более короткий:

 

Директору ________________________

ФИО родителя_____________________

Адрес_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о запрете на сбор, обработку и передачу личной информации

Я_____________________________________________ согласно ст.272 ГК Украины действуя в качестве законного представителя своего ребёнка __________________________________ учащегося ______ класса сообщаю Вам что, на основании ч.2 ст.32 Конституции Украины, ч.6 ст.6 и ч.1 ст.7 ЗУ «О защите персональных данных», ст.ст.11, 21 Закона Украины «Об информации» не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о личности без её согласия, кроме случаев, определенных законом. Так же согласно ст. 301 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо имеет право на личную жизнь, сама определяет свою личную жизнь и возможность ознакомления с ней других лиц и имеет право на сохранение в тайне обстоятельств своей личной жизни. А согласно ст. 272 ГК в интересах малолетних (0-14 лет), несовершеннолетних (15-18), а также совершеннолетних физических лиц, которые по возрасту или по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои личные неимущественные права, их права осуществляют родители (усыновители), опекуны, попечители. На основании вышеизложенного я не даю согласие на сбор, обработку и передачу третьим лицам каких-либо персональных данных касающихся моего ребенка _____________________, меня _____________________ и моей семьи, в чём Вас и уведомляю. ________________ _________________________

ФИО                подпись                                                                                                    дата

Также для тех родителей у которых требуют информацию публикуем запрос:

 

Директору                 ___________________________________ ___________________________________

ЗАПРОС

на предоставление информации по факту незаконного сбора личных данных.

Я ______________________________________________ прошу Вас на основании ст. 3, 4, 13, 14, 19, 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации» предоставить мне подробную информацию: по какому поводу и на основании каких законов и распоряжений в школе ведется незаконный сбор конфиденциальных данных на меня и моего ребенка _________________________________ учащегося ____ класса? Куда планируется передача собранной информации и где она будет обнародована? Прошу предоставить информацию в письменном виде, в 5-ти дневный срок. __________ ________________________

Напоминаем, что по ч. 1 ст. 151 Семейного кодекса Украины, родители имеют преимущественное право перед другими лицами на личное воспитание ребенка. Таким образом, прежде чем собирать у детей какие-либо персональные данные, заинтересованные лица (организации) должны получить согласие на это у родителей, в соответствии с ч. 1 ст. 11 ЗУ «О защите персональных данных» и ст. 272 ГК Украины По ст. 154 СК, родители имеют право на самозащиту своего ребенка, совершеннолетних дочери и сына. Родители имеют право обращаться в суд, органы государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций за защитой прав и интересов ребенка, а также нетрудоспособных сына, дочери как их законные представители без специальных на то полномочий. Родители имеют право обратиться за защитой прав и интересов детей и тогда, когда согласно закону они сами имеют право обратиться за такой защитой. Право родителей защищать в соответствующих государственных органах и суде законные интересы своих детей предусмотрено также ст. 61 ЗУ «Об образовании», ст. 29 ЗУ «Об общем среднем образовании» и др. Также, согласно ст. 29 ЗУ «Об общем среднем образовании», родители имеют право принимать решение об участии ребенка в инновационной деятельности общеобразовательного учебного заведения. Следовательно, выход — писать заявление на имя руководителя соответствующего учебного заведения о том, что Вы, как отец, действуя в качестве законного представителя детей на основании ст. 272 ГК Украины, не дает согласие на сбор каких-либо персональных данных Вашего ребенка, в том числе проведение анкетирования, о котором идет речь, и в случае нарушения права Вашего ребенка на личную жизнь и ее тайну (ч. 2 ст. 32 Конституции Украины , ст. 301 ГК, ч. 6 ст. 6 ЗУ «О защите персональных данных») будете защищать его в порядке предусмотренном ст.ст. 154 СК, 61 ЗУ «Об образовании», ст. 29 ЗУ «Об общем среднем образовании» и др.

Сам Закон Украины «О защите персональных данных» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297…) не обязывает Вас давать согласие на сбор и обработку Ваших данных.
П. п. 5, 6 ст. 6 Закона обязывают владельца базы персональных данных осуществлять обработку данных в объемах и в целях, определенных в соглашении с Вами и только с Вашего согласия.
Также, согласно п. п. 2 п. 2 ст. 8 Закона, Вы имеете право требовать информацию об условиях доступа к данным, а также информацию о третьих лицах, имеющих доступ к базе данных.
Кроме того, согласно п. п. 1 п. 1 ст. 11 Закона, с свое соглашение Вы можете внести требование об ограничении права на обработку своих данных. Например, согласно п. 1 ст. 16 Закона, Вы имеете право определить порядок доступа третьих лиц к Вашим данным. А, согласно п. 1 ст. 21 Закона, владелец базы данных обязан уведомлять Вас о передачи Вашей информации третьим лицам, если этого требуют условия соглашения.
Помните, согласно ст. ст. 6, 627 Гражданского кодекса Украины (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-…), договорные отношения в Украине являются свободными.

Источник: официальный сайт Верховной Рады Украины

 

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Вы можете использовать эти теги HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>